Hopp til innhold

Medlemsinformasjon: VG-oppslag 11. februar

VG og flere andre medier hadde den 11. februar oppslag om «opprop» fra Osloregionen til Stortinget angående tiltak i forbindelse med bekjempelse av koronaepidemien. I oppslagene kunne man få inntrykk av at alle ordførerne i Osloregionen hadde signert på et slikt opprop. Styret i Osloregionen besluttet i sitt møte fredag 12. februar at sekretariatet skulle sende ut en kort redegjørelse om bakgrunn og prosessen i saken, samt orientere om vedtak om nye rutiner i forbindelse med interessepolitiske uttalelser fra Osloregionen.

 

VG valgte også å bruke spissformuleringer om «krav» om endret vaksinestrategi. Oppslagene skapte derfor reaksjoner blant enkelte av Osloregionens ordførere som ikke kjente til eller hadde deltatt i prosessen.

Bakgrunn for saken

Den 29. januar var det møte i Osloregionens interessepolitiske utvalg. På møtet var det en gjennomgang av ulike saker på nasjonalt nivå som Osloregionen skulle arbeide med fremover. I denne forbindelse ble det bedt om at sekretariatet utarbeidet et forslag til uttalelse fra Osloregionen som omhandlet de særskilte belastningene som mange av Osloregionens kommuner har fått i forbindelse med pandemien, og behov for nasjonale tiltak som adresserer disse.

Dette ble aktualisert av at regjeringen samme dag overleverte Prop. 79 S (2020–2021) om endringer i statsbudsjettet for 2021, der det ble foreslått endringer i tiltakene overfor kommunene. Det ble lagt opp til en svært rask behandling i Stortinget, med endelig behandling den 19. februar. (Dette er senere noe forskjøvet).

Osloregionens sekretariat anslo at finanskomiteen ville ferdigbehandle saken i løpet av uke 6. Det var planlagt et ordinært styremøte i Osloregionen den 5. februar. Sekretariatet utarbeidet derfor forslag til en uttalelse som ble ettersendt som tilleggssak til styret og alle varamedlemmer den 3. februar.

I styremøtet den 5. februar, besluttet styret å slutte seg til uttalelsen. Uttalelsen skulle sendes som brev til Stortinget fra styret, underskrevet av leder og nestleder. Leder og nestleder skulle også fronte saken i media, og det var enighet om å prøve å få oppmerksomhet om saken. Pga. kort tid i forkant av styremøtet, ble det gitt en frist til mandag 8. februar kl. 10.00 til å komme med forslag til endringer før uttalelsen ble oversendt.

Interessepolitisk utvalg fikk mandat av styret til å ferdigstille og godkjenne endelig innhold. Dette ble det også orientert om i et brev som gikk til alle styremedlemmer og varamedlemmer den 5. februar, rett etter styremøtet. Endelig innhold i uttalelsen ble godkjent av interessepolitisk utvalg den 9. februar og oversendt som brev til Stortingets finanskomité samme dag. Den 9. februar ble det også innkalt til ekstraordinært styremøte den 12. februar, med koronasituasjonen som eneste sak.

Onsdag 10. februar ble brevet publisert på Osloregionens hjemmeside. Samme dag gikk det ut nyhetsbrev til alle mottagere der brevet var første sak.

Oppslagene i media
VG ble oppmerksom på styrets brev til Stortinget den 10. februar, da brevet ble nevnt for en journalist som arbeidet med en annen sak om Oslo kommune. VG valgte raskt å lage et oppslag om brevet, og ba om et sitat fra styreleder Raymond Johansen. Enkelte av de andre styremedlemmene ble også bedt om kommentarer. Oppslaget ble deretter bl.a. plukket opp av Aftenposten, NRK og TV2, samt av NTB, som sendte ut melding om saken til alle sine mottagere.

VG valgte også å publisere selve brevet som en kronikk, og førte selv på alle ordførerne i Osloregionens 65 medlemskommuner som underskrivere. Det fremkom ikke at dette var et brev fra styret underskrevet av leder og nestleder. I oppslaget omtales dette som et «opprop» fra de 65 kommunene.

Sekretariatet i Osloregionen forsøkte senere å få VG til tydeliggjøre at uttalelsen var et brev fra styret. Dette ble bare delvis imøtekommet av avisen. VG lagde deretter en ny sak om intern uenighet blant ordførerne i Osloregionen, basert på et oppslag i Bygdeposten, som dekker kommunene Øvre Eiker, Modum, Krødsherad og Sigdal. De ringte deretter rundt for å få kommentarer fra flere ordførere.

Vurdering
I ettertid er det lett å se at denne saken ikke ble håndtert på en ideell måte. En vesentlig årsak var behovet for raskt å få oversendt en uttalelse til Stortinget. Vanligvis vil både styre og interessepolitisk utvalg få bedre tid til å behandle sakene. Erfaringen viser at alle ordførere kan bli bedt om kommentarer i saker som styret uttaler seg om. Det er derfor bra om alle er oppmerksom på sakene i forkant. Det var det ikke lagt godt nok til rette for i dette tilfellet.

I styremøtet 12. februar vedtok styret at, «Osloregionen må etterstrebe å sikre gode prosesser blant medlemskommuner og regioner i saker som kan være kontroversielle». Det ble videre besluttet at alle innkallinger til styremøte sendes i kopi til alle ordførerne. Når det er interessepolitiske saker på dagsorden, vil sekretariatet gjøre spesielt oppmerksom på dette i oversendelsesmailen.

De aller fleste ordførerne mottar Osloregionens nyhetsbrev. Vi oppfordrer imidlertid til de som i dag ikke gjør det til å abonnere på dette. Også fint om man følger Osloregionen på Facebook og LinkedIn.

Interessepolitisk arbeid i en allianse med 65 kommuner kan være krevende. Samtidig er det mye styrke i at kommunene kan stå sammen i viktige saker for regionen, også når ikke alle kommuner berøres på samme måte.

Tidligere har Osloregionen bl.a. tatt opp behovet for helikopterbase på Rygge i forbindelse med Langtidsplanen for forsvaret, vi har i flere sammenhenger tatt opp betydningen jernbaneforbindelser som Gjøvikbanen, Østre linje, Kongsbergbanen, samt forbindelsene i Intercity-systemet. Osloregionen har også vært opptatt av at kommuner som Ringerike, Moss og Hamar skal få anledning til å inngå byvekstavtaler i forbindelse med innspill til Nasjonal transportplan.

Nylig vedtok Osloregionen et høringssvar om KVU for Kongsvingerbanen, der banens betydning for hele Osloregionen understrekes. Osloregionen har gitt støtte til kommunene i regionen som var opptatt av at universiteter og høgskoler kan fortsette å eie sin egne bygninger, bl.a. etter initiativ fra Follorådet. I forbindelse med koronapandemien har Osloregionen etter initiativ fra Indre Østfold regionråd i høst tatt opp behovet for kompensasjon til næringslivet i forbindelse med nedstengte kommuner, for å nevne noen eksempler.

Forhåpentligvis vil Osloregionen fortsette å være en viktig felles interessepolitisk arena for Osloregionens kommuner også fremover. Oppslagene i VG og andre medier i forrige uke viser at det er interessant hva Osloregionen mener. Vi oppfordrer kommunene til å sende inn saker som de mener vi bør ta opp på vegne av regionen.

Med vennlig hilsen
Øyvind Såtvedt
Direktør
Osloregionens sekretariat