Hopp til innhold

Tungtransport og klimamål, jernbane og bylogistikk i fokus på webinar om gods

Er godstransporten klimapolitikkens glemte barn? Kommer godstransporten ofte i skyggen av persontrafikken? Bør byvekstavtaler og bypakker i sterkere grad inkludere logistikk for transport av varer og gods – og finnes det god nok vilje til å prioriteringer i NTP-behandlingen? Dette var noen av spørsmålene som ble reist og forsøkt besvart på Osloregionens webinar om næringslivets behov for effektiv godstransport tirsdag 20. april.

 

Webinaret samlet et bredt spekter av innledere fra interesseorganisasjoner og politikere både fra Osloregionen og Stortinget. Osloregionens direktør Øyvind Såtvedt innledet med å gjengi hovedpunktene i Osloregionens høringsuttalelse til NTP, blant annet om behovet for sterkere virkemidler for overføring av gods fra vei til bane og sjø. I likhet med flere andre etterlyste han også nødvendige utbedringer på Alnabru-terminalen samt tiltak fra Godspakke Innlandet.

Her er opptak fra webinaret

Her er presentasjoner fra webinaret

Manglende helhetstenkning
Geir Berg fra Rambøll, tidligere Flowchange, har ledet et utredningsarbeid for Osloregionen om godstransport. Hans sterkeste innvending til NTP-forslaget var mangelen på en plan for helhetlig utvikling av infrastrukturutvikling, både for bærekraftig utvikling av næringsklynger, helhetlig utbygging av Ring 4, økt internasjonal godstransport på bane utenom Oslo via Kongsvinger, plan for baneterminalutvikling utenom Alnabru og godsoverføring til tog i havnene.

Geir A. Mo fra Lastebileierforbundet savnet tilstrekkelige midler til Nedre Glomma, Manglerudtunnelen og økt satsing på riksvei 4. Han påpekte også at det mangler teknologi for tunge nullutslippskjøretøy for kommersiell bruk og at Norge er et lite marked. Are Kjensli fra NHO Transport og Logistikk sa at næringslivet mobiliserer tungt for å kutte 50 % av klimautslippene fra transport innen 2030, og i likhet med flere andre innledere understreket han at godstransport og næringslivets behov må ivaretas sterkere i byvekstavtalene. Kommunene må dessuten bidra til rask saksbehandling. Kjensli mente også at gods må sikres en betydelig del av de 400 milliarder kronene i NTP som er avsatt til jernbane.

Gods og klima hånd i hånd?
Christine Holtan Bøgh fra Zero fremholdt at det er mulig å forene konkurransedyktig, norsk godstransport med grønn omstilling og klimakutt. Hun viste også til at NTP henviser til Klimaplanen og at Klimaplanen henviser til NTP, og at man derfor er mer eller mindre like langt på klimaområdet. Holtan Bøgh etterlyste også en helhetlig og konkret nasjonal plan for fornybar energi til alle transportformer i korridorer, knutepunkter, havner og byer.

Ordfører Indre Østfold kommune Saxe Frøshaug

Ordførerne Stian Olufsen fra Gjøvik og Saxe Frøshaug fra Indre Østfold belyste godsutfordringer i sine regioner, som begge er sterkt belastet av næringstransport. Olafsen påpekte at riksvei 4 har svært høy samfunnsnytte og burde vært høyere prioritert med sin nasjonale betydning for transport og industri, Frøshaug etterlyste en mulighetsstudie for høyhastighets jernbane Oslo-Gøteborg-Hamburg på lik linje med studien Stortinget har bedt regjeringen gjennomføre for Oslo-Stockholm.

Jernbane bør prioriteres
Mot slutten av webinaret slapp stortingspolitikerne Helge Orten (H), Sverre Myrli (A) og Arne Nævra (SV) til med kommentarer til innledningene. Orten og Myrli tok begge opp at godsrapportens rammevilkår må inkluderes i bypakkene. Orten understreket også betydningen av nytt signal og sikringssystem for effektiv banetransport, Myrli la vekt på at Alnabruterminalen må bygges ut men også avlastes via Kongsvinger. Arne Nævra utviste på vegne av SV skuffelse over NTPs konsekvenser for miljø og klimamål, og at man med planen ikke vil nå klimamålene. Nævra var tydelig på at jernbanen bør prioriteres fremfor veiutbygging, og viste til at bevilgningene til jernbaneformål kun skal økes med 6 % mens veiformål økes med 16 % – i det europeiske jernbaneåret.