Hopp til innhold

Høring teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

Regjeringen satte i juli 2018 ned et uavhengig ekspertutvalg med oppgave å kartlegge og analysere implikasjonene av ny teknologi for fremtidens transportinfrastruktur. Utvalgets  rapport ble levert i juni 2019 og har vært på høring til 1. oktober.

 

Regjeringen satte i juli 2018 ned et uavhengig ekspertutvalg med oppgave å kartlegge og
analysere implikasjonene av ny teknologi for fremtidens transportinfrastruktur.

Hovedmomenter i høringssvaret fra interessepolitisk utvalg i Osloregionen er:

  • Osloregionen støtter ekspertutvalgets vurdering av at våre klimamål krever en gjennomgripende omstilling til utslippsfrie løsninger for alle transportformer.
  • Ekspertutvalget mener at noen av dagens målformuleringer er et forhåndsvalg av virkemiddel, og at dette bør endres, blant annet nullvekstmålet for persontrafikk i byene og godsoverføringsmålet. Osloregionen er ikke enig i dette:
  • Osloregionen mener at et nullvekstmål også vil være relevant for framtiden, av plasshensyn (alle biler opptar plass), for å unngå kø, for å redusere behovet for økt veikapasitet og av klimahensyn
  • Tilsvarende gjelder for godsoverføringsmålet. Dette er og vil være utfordrende for veikapasitet i hovedkorridorene, men også på veier som benyttes som omkjøringsveier. Dette handler om trafikksikkerhet, veivedlikehold, lokale utslipp og klimagassutslipp. Overgangen fra fossilt til nullutslipp og fornybart drivstoff  for tyngre kjøretøy er i en tidlig fase. Det samme gjelder automatisering/autonomi og samhandlende intelligente transportsystemer.
  • Osloregionen har mange sterke kompetansemiljøer som er relevant for fremtidens transportteknologi og transportinfrastruktur. Osloregionen støtter ekspertutvalgets vurderinger om behov for utvikling av et sterkere transportteknologisk næringsmiljø. Videre støtter vi at man bør bruke offentlige anskaffelser for å stimulere til nye løsninger som treffer utfordringene og som skaper næringsutvikling.

Les Osloregionens høringssvar her.

Her er lenke til rapporten.