Hopp til innhold

Høringsbrev sendt Osloregionens medlemmer

Samarbeidsalliansen Osloregionen skal omdannes til et interkommunalt politisk råd. I den forbindelse har vi sendt samarbeidsavtale for Osloregionen på høring.

 

Samarbeidsalliansen Osloregionen skal omdannes til et interkommunalt politisk råd, slik at organiseringen blir i tråd med ny kommunelov. I den forbindelse har vi sendt samarbeidsavtale for Osloregionen på høring til alle kommuner og fylkeskommuner som er medlemmer. Høringsfrist er 15.mars 2020.

Vedtekter erstattes av samarbeidsavtale

Ved omdanning til interkommunalt politisk råd, erstattes nåværende vedtekter for Osloregionen av en samarbeidsavtale. Osloregionen interkommunalt politisk råd vil være en realitet når alle medlemmene (avtalepartene) har vedtatt samarbeidsavtalen. Representantskapet, som blir Osloregionens høyeste organ, skal møtes første gang den 27. mai.

Politisk behandling av samarbeidsavtalen

Endelig forslag til samarbeidsavtale skal behandles av de enkelte kommunestyrene og fylkestingene. Dette må gjøres i perioden 27.mars – 18. mai. Vi ber derfor administrasjonen i kommuner og fylkeskommuner om å legge dette inn i sakskartet for aktuelle beslutningsorgan for denne perioden.

Det legges opp til følgende prosess:

28. januar 2020 – Styret i Osloregionen behandler forslag høringsbrev, vedtak om å sende utkast til samarbeidsavtale på høring til medlemmene.

29. januar 2020 – Høringsbrev med utkast til samarbeidsavtale for Osloregionen sendes fylkeskommuner og kommuner som er medlemmer i Osloregionen. Kommunene og fylkeskommunene må selv vurdere prosess for behandling av høringssvar.

15. mars 2020 – Frist for å sende høringssvar til Osloregionens sekretariat.

26. mars 2020 – Styret behandler innkomne høringsforslag og vedtar forslag til samarbeidsavtale.

27. mars 2020 – Forslag til samarbeidsavtale sendes kommunene og fylkeskommune som er medlemmer i Osloregionen til formell behandling. I følge kommuneloven, må samarbeidsavtalen vedtas av kommunestyre og fylkesting for at vedkommende kommune/fylkeskommune kan delta i Osloregionen interkommunalt politisk råd.

18. mai 2020 – Frist for å sende vedtak i kommunestyre/fylkesting til sekretariatet i Osloregionen.

27. mai 2020 – Osloregionen interkommunalt politisk råd etableres, første møte i representantskapet.

Eventuelle spørsmål i forbindelse med denne høringen kan rettes til direktør Øyvind Såtvedt, tlf. 92 66 29 86 eller oyvind.satvedt@osloregionen.no.

Her følger høringsbrev med vedlegg:

Høringsbrev samarbeidsavtale Osloregionen

Vedlegg 1 til høringsbrev, utkast til samarbeidsavtale

Vedlegg 2 til høringsbrev, utdrag fra Kommuneloven