Hopp til innhold

Klimaplan 2021-2030: Høring i Stortinget

Osloregionen deltok på Energi- og miljøkomiteens høring om Klimaplan 2021-2030. Kommunene bidrar allerede vesentlig i klimaarbeidet, og kommunene i Osloregionen kan i kraft av sin størrelse bidra betydelig til å nå nasjonale klimamål, forutsatt gode rammebetingelser.

 

I forbindelse med Stortingsbehandlingen av regjeringens Klimaplan 2021-2030 avholdt Energi- og miljøkomiteen en høring den 2. februar. Osloregionen deltok ved leder i interessepolitisk utvalg og ordfører i Asker kommune, Lene Conradi.

Se Osloregionens innspill(tidspunkt 1.21.00).

Les innspillet her 

Innspillet var basert på Osloregionens høringsinnspill til Klimakur. Osloregionen var en av flere deltakere på høringen som brukte tid på å understreke betydningen av ordningen med Klimasatsmidler. Vi framhevet de positive effektene ved tildeling av Klimasatsmidler, og ba Stortinget om at Klimasats  videreføres til 2030, med flere utlysninger i året og med en vesentlig høyere økonomisk ramme.

Det er flere momenter i Klimameldingen Osloregionen mener er bra:

  • Økning av CO2-avgiften til 2000 kr/tonn i 2030.
  • Fastsetting av et tallfestet, innenlandsk utslippsmål for ikke-kvotepliktig sektor.
  • Bruk av offentlige innkjøp for å redusere utslipp i transportsektoren og fra anleggsplasser.
  • Pilotprosjekter med nullutslippssoner i utvalgte byer.

Innspillet til Osloregionen omhandlet også hvordan Stortinget kan spille kommunene gode ved å gjennomføre en endring av lovverket. Et nødvending grep for å realisere ambisjonen om utslippsfrie bygg og anleggsplasser. Ved en justering av plan- og bygningsregelverket, vil kommunene settes i en posisjon til å stille krav om dette.

Innlegget til Osloregionen ble avsluttet med å understreke viktigheten av god utslippsstatistikk som styringsverktøy.  Stortinget ble oppfordret til å be regjeringen om å utarbeide mer treffsikker klimastatistikk fram mot publiseringen 2021/2022.

Allerede den 18. februar tar vi igjen opp Klimameldingen med stortingspolitikerne, da i et webinar omhandlende kommunenes rolle, muligheter og begrensninger i klimapolitikken.