Hopp til innhold

God sommer til medlemmer og samarbeidspartnere

Første halvdel av 2020 ble annerledes enn det vi hadde forutsett. Planene våre ble noe endret, BEST-konferansen ble utsatt. Arbeidsmetodene ble justert, vi er blitt Teams-championer. Men målene våre ble aldri endret eller justert. De har vi fortsatt å jobbe for med full styrke. Blant annet har vi levert høringssvar til Klimakur og NTP, tweetet Elon Musk og tatt initiativet til en karriereportal for Osloregionen.

 

Se vår sommerhilsen her(med blooper)

2020 er et begivenhetsrikt år for Osloregionen, også når det gjelder organisatoriske forhold. I fjor trådte ny kommunelov i kraft, og som følge av dette har det denne våren blitt arbeidet med omdanning av samarbeidet til å bli et interkommunalt politisk råd i tråd med kommunelovens bestemmelser.

Ny samarbeidsavtale

Forslag til samarbeidsavtale har vært på høring, og styret vedtok endelig forslag til avtale som nå skal til behandling i kommunestyrer og fylkesting. Den 28. oktober er det konstituerende møte i representantskapet i Osloregionen interkommunalt politisk råd. Forslaget til samarbeidsavtale innebærer i hovedsak at samarbeidet videreføres som i dag, men det øverste organet – representantskapet, får en noe viktigere rolle en i dagens organisering.

Profileringarbeidet omorganisert

Som følge av omdanningen til interkommunalt politisk råd, ble det internasjonale profileringsarbeidet i regi av Osloregionen omorganisert fra årsskiftet. Oslo Brand Partner Arena ble avviklet som beslutningsorgan, og det er nå igjen styret som fatter beslutninger om dette arbeidet, slik det var før 2015. Fra 2021 vil finansieringen av profileringsarbeidet skje via den ordinære kontingenten, i tillegg til bidrag fra andre samarbeidspartnere som Osloregionen samarbeider med innenfor dette området.

Slik oppfatter verden Osloregionen(og slik er realiteten)

Det er også igangsatt et arbeid med å se på organiseringen av det regionale samarbeidet på Østlandet som helhet. Styret har oppnevnt en politisk gruppe som skal vurdere mulige alternativer, der man bl.a. ser på Osloregionen i relasjon til Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor. Også dette er spørsmål som skal til behandling i våre organer ut over høsten.

Talentrekruttering og  karriereportal

Tilgang på kompetanse er en av de viktigste konkurransefaktorene for næringslivet og for kvaliteten på offentlige tjenester i regionen. Basert på en forskningsrapport vi produserte i fjor om talentattraksjon og regional konkurransekraft, har vi dette året satt i gang flere initiativ for å tiltrekke og beholde høykompetent talent i regionen.

Vi samarbeider nå med flere universiteter, studentforeninger og internasjonale organisasjoner for å takle administrative hindringer som utenlandske studenter kontinuerlig strever med, for å akselerere overgangen av høyutdannede kandidater til det norske arbeidsmarkedet. Vi har etablert et nettverk av studentambassadører og lansert en internasjonal videokampanje om hvordan det er å bo, studere og jobbe i Osloregionen.

Regionens næringsklynger er viktige motorer for konkurransekraft. I juni lanserte vi i samarbeid med Norway Health Tech, en klynge med 270 medlemsorganisasjoner, en ny karriereportal som er skreddersydd til deres rekrutteringsbehov. Vi tilbyr tilsvarende karriereportal gratis til alle klynger, og kommuneregioner og kommuner i regionen.

Osloregionen og karrieremuligheter her vil også bli profilert på en ny, regional portal for talentattraksjon og fysiske/virtuelle bedriftsbesøk som lanseres til høsten. Nettsiden skal forenkle tilgang til informasjon om hvordan det er å bo og arbeide i Osloregionen.

Til høsten skal det også arrangeres flere webinarer om talentattraksjon og «beste praksis» når det gjelder å ta imot og integrere utenlandske talenter.

Høringssvar Klimakur og NTP

I 2020 utvikles grunnlag for nasjonal politikk som vil være svært viktig for Osloregionen fremover, med utredninger og høring om NTP 2022-2033 og høring av Klimakur 2030, som er et faggrunnlag for Regjeringens klimamelding. Gjennom faglige diskusjoner og forankring, både administrativt og politisk, har vi avgitt Osloregionens høringssvar. Noen stikkord er transportinfrastruktur som styrker en flerkjernet utvikling, – med sterke byer i hele regionen, flere byområder bør få belønningsordning for grønn mobilitet, styrket satsing på jernbane og flere virkemidler for å styrke kommunenes rolle i klimaarbeid.

BEST-konferansen 2020 ble pga korona-pandemien flyttet fra mars til 28. oktober. Her er det et innholdsrikt program om effektiv og grønn gods- og logistikkhåndtering. Meld deg på her. 

Ordførererklæringen, signert i februar 2019, legger rammene for Osloregionens arbeid på miljø og klima. En egen Klimastatus-rapport er utarbeidet med bl.a. klimahistorier fra hele regionen til inspirasjon og læring.

Som oppfølging av ordførererklæringen om klima og miljø hadde sekretariatet planer om workshops eller seminarer for medlemmene våren 2020, under paraplyen «Osloregionens klimaskole». Covid-19 satte en stopper for disse planene i vår, men vi vil følge opp til høsten med en webinar-rekke hvor aktuelle tema er klimabudsjett, klimatilpasning, sirkulærøkonomi m.m. Målet med «Klimaskolen» er å inspirere  til gode konkrete klima- og miljøtiltak lokalt, dessuten å bidra til kompetanseheving  gjennom deling av kunnskap og erfaringer.

Vi ser fram til å fortsette arbeidet til høsten. Kanskje blir det igjen tid for å kunne dra på medlemsbesøk. Det håper vi. Først blir det sommerferie. Sekretariatet i Osloregionen ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god sommer.