Hopp til innhold

Vedtekter

Fastsatt av samarbeidsrådet for Osloregionen 17.12.2004 (stiftelsesmøte), sist endret 31.5.2016

 • 1 Grunnlag

  1-1 Navn

  Sammenslutningens navn er Osloregionen.

  1-2 Formål

  Sammenslutningens formål er å initiere, utvikle og støtte samarbeidstiltak som styrker Osloregionens posisjon som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.

  Samarbeidet i regionen skal særlig rettes inn mot utforming av strategier og igangsetting av samarbeidsprosesser på områder hvor samordning av deltakernes innsats vil være viktig.

 • 2 Medlemskap

  2-1 Generelt

  Som medlem i Osloregionen kan opptas kommuner og fylkeskommuner på Østlandet. Grunnlag for å søke medlemskap er erkjennelse av tilhørighet til de felles bolig- arbeidsmarkeder av byer og bysamfunn som har Oslo som sitt naturlige sentrum.

  2-2 Medlemskap

  Medlemskap i Osloregionen godkjennes av samarbeidsrådet. Etter stiftelse opptas nye medlemmer med virkning fra førstkommende årsskifte.

  Medlemskap i Osloregionen innebærer rett til å delta i og dra fordel av alle aktiviteter som initieres, utvikles eller støttes av sammenslutningen. Ethvert medlem plikter samtidig å bære de forpliktelser som følger av medlemskapet, herunder medfinansiering av fellestiltak som fremgår av vedtatt budsjett.

  Ønske om uttreden av Osloregionen må varsles styret med en frist på minst seks måneder før uttreden. Slik uttreden kan tidligst iverksettes fra førstkommende årsskifte.

 • 3 Organer

  3-1 Samarbeidsråd

  Samarbeidsrådet er det høyeste organ for Osloregionen.

  Samarbeidsrådet fastlegger strategier for samarbeidet i Osloregionen og fastsetter årlig kontingent.

  Medlemmene utøver sin rett til medbestemmelse ved tale-, forslags- og stemmerett i samarbeidsrådet. Hvert medlem deltar i samarbeidsrådet med én stemme.

  Samarbeidsrådet ledes av styrets leder. Ved styrelederens fravær velges en møteleder av og blant tilstedeværende medlemmer.

  Samarbeidsråd holdes ordinært én gang hvert kalenderår, som hovedregel innen utgangen av juni måned. Samarbeidsrådet kan sammenkalles ekstraordinært når styret har fattet beslutning om dette eller når et forslag om slik innkalling støttes av minst 1/3 av medlemmene. Samarbeidsrådets møter holdes for åpne dører.

  3-2 Styret

  Styret er det utøvende organ for Osloregionen.

  Styret iverksetter samarbeidsrådets beslutninger, vedtar årlig budsjett for sammenslutningens virksomhet, fatter selv beslutninger når myndighet er tillagt styret og ivaretar ellers løpende Osloregionens interesser mellom møtene i samarbeidsrådet.

  Styret består av én representant valgt av og for Oslo kommune, én representant valgt av og for hver tilsluttet fylkeskommune og én representant valgt av og for hvert regionråd i Osloregionen; alle med personlige vararepresentanter.

  Et regionråd gis plass i styret når minst tre av dette rådets medlemskommuner er opptatt som medlemmer i Osloregionen. Styret kan i særlige tilfelle dispensere fra kravene om tre medlemskommuner i et regionråd for å oppnå styrerepresentasjon.

  Styret kan dispensere fra kravet om tilhørighet til regionråd for områder innen Osloregionen der det ikke er fungerende regionråd. Styret kan gi styrerepresentasjon til en representant for et slikt område, dersom flere kommuner som er medlem i Osloregionen går sammen om å utpeke en representant.

  I styrets møter har kun valgte representanter og møtende vararepresentanter tale-, forslags- og stemmerett. Styret kan bestemme at også andre kan delta og gis talerett i møtene. Styrets møter holdes for åpne dører.

  Styret ledes av en styreleder, som velges av og blant styrets medlemmer for en periode av to år. Samtidig velges også en nestleder av og blant styrets medlemmer for samme periode.

  Styret holder møte når styrelederen beslutter det eller når minst 1/3 av styremedlemmene krever det.

  Styret utarbeider innstilling i alle saker som ordinært skal behandles av samarbeidsrådet.

  3-3 Andre utvalg

  Styret kan beslutte å opprette permanente eller midlertidige utvalg for å løse bestemte oppgaver eller utrede bestemte spørsmål.

  3-4 Administrativ koordinering og sekretariat

  For å ivareta nødvendig administrativ koordinering og sekretariatstjenester for de politiske organene i sammenslutningen opprettes et sekretariat.

  Styret fastsetter hvordan sekretariatet til enhver tid skal være organisert.

 • 4 Arbeidsform

  4-1 Saksbehandling i Møter

  Saksbehandlingen i samarbeidsrådets og styrets møter skal være orientert mot å finne omforente løsninger, basert på Osloregionens felles og langsiktige interesser.

  Når saksbehandlingen viser at det ikke er mulig å oppnå enighet og det ikke er mulig å utsette behandlingen til et senere, ordinært eller ekstraordinært møte, kan saken avgjøres ved votering. Før votering iverksettes, må det konstateres at minst halvparten av samarbeidsrådets eller styrets medlemmer er tilstede i møtet. Votering avgjøres med et alminnelig flertall av avgitte stemmer. Ved stemmelikhet avgjør møtelederens stemme.

  For saksbehandling i samarbeidsrådet og styret gjelder forvaltningslovens bestemmelser om habilitet og om taushetsplikt.

  4-2 Saksbehandling mellom Møter

  Styret har fullmakt til å fatte beslutning i spørsmål som ikke er av prinsipiell karakter og som ikke forplikter samarbeidsrådet. Styrets leder har fullmakt til å fatte beslutning i spørsmål som ikke er av prinsipiell karakter og som verken forplikter samarbeidsrådet eller styret.

  Mellom styrets møter har styrets leder fullmakt til å uttale seg på vegne av Osloregionen.

  4-3 Saksbehandling i sekretariatet

  For saksbehandling i sekretariatet gjelder forvaltningslovens bestemmelser om habilitet og om taushetsplikt, samt offentlighetslovens bestemmelser om dokumentoffentlighet.

 • 5 Økonomiforvaltning

  5-1 Generelt

  Styret er tillagt det løpende ansvar for og tilsyn med økonomiforvaltningen i Osloregionen.

  5-2 Finansiering av virksomhet

  Fellestiltak og løpende utgifter dekkes av den årlige kontingenten.

  Samarbeidsrådet og styret kan også vedta å gjennomføre særskilte tiltak utover dette forutsatt at finansiering foreligger.

  Medlemmene dekker selv egne utgifter i forbindelse med sammenslutningens aktiviteter.

  5-3 Daglig økonomiforvaltning

  Styret avgjør hvordan det daglige ansvar for økonomiforvaltningen skal organiseres. Styret kan fastsette retningslinjer for økonomiforvaltningen.

  Styret avgjør hvem som skal avgi årsregnskap for sammenslutningens virksomhet. Regnskap avgis til styret senest innen utgangen av februar måned i det påfølgende kalenderår. Styret har fullmakt til å godkjenne framlagt og revidert regnskap.

  5-4 Kontroll og regnskapsrevisjon

  Løpende kontroll med virksomheten utføres av det kontrollorgan som styret bestemmer. Kontrolloppdraget utføres på vegne av samarbeidsrådet.

  Revisjon av årsregnskap og økonomiforvaltning utføres av den revisjonsenhet som styret bestemmer. Revisjon utføres på oppdrag fra samarbeidsrådet.

 • 6 Andre bestemmelser

  6-1 Endring av vedtektene

  Forslag om vedtektsendringer må fremsettes for styret minst 4 uker før et møte i samarbeidsrådet.

  Samarbeidsrådet kan vedta å endre vedtektene når medlemmene er samstemte om dette. Oppnås ikke enighet, avgjøres spørsmålet ved votering. Et forslag om endring av vedtektene er vedtatt dersom det oppnår støtte fra minst 3/4 av de avgitte stemmene.

  6-2 Oppløsning

  Forslag om oppløsning av sammenslutningen kan behandles dersom det er framsatt for styret minst 6 måneder før et møte i samarbeidsrådet.

  Rådet kan vedta å oppløse sammenslutningen dersom medlemmene er samstemte om dette. Oppnås ikke enighet, avgjøres spørsmålet ved votering. Et forslag om oppløsning er vedtatt dersom det oppnår støtte fra minst 3/4 av de avgitte stemmene.

  Oppløsningen iverksettes fra førstkommende årsskifte, men ikke tidligere enn 6 måneder etter gyldig vedtak i samarbeidsrådet.