Hopp til innhold

Samarbeidsplattform

Samarbeidsplattformen ble godkjent på stiftelsesmøtet for Osloregionen 17.12.2004. Den er utvidet i etterkant av stiftelsen i 2004 og alliansens innsatsområder er justert.

 

 • Mål

  Arbeidet med å utvikle samarbeidet i Osloregionen tar utgangspunkt i følgende målsetting:

  Å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.

 • Hvorfor samarbeide i Osloregionen?

  Osloregionen omfatter i dag 46 kommuner og 2 fylker med over 1,2 mill. innbyggere. Sammen med Oslo, danner en indre ring av nabokommuner et sammenhengende byområde, og en ytre ring av kommuner er sterkt integrert i regionen som felles bo-, arbeids- og serviceområde. Med høy innpendling mot Oslo hører også Drammen, Askim og Moss med sine omland til i dette bildet. Sammen med sentra som Sandvika, Lillestrøm, Jessheim og Ski utgjør dette en struktur der byregionene delvis overlapper hverandre. Regionen har hatt sterk befolkningsvekst. En rekke trender peker mot ytterligere sentralisering og konsentrasjon til regionen i fremtiden. Dette skaper utfordringer og muligheter, som det fra flere hold er påpekt, må møtes gjennom et mer strukturert og målrettet regionalt samarbeid. En fellesnevner for det som er tatt opp er at kommunene i regionen må komme sterkere med enn hva som er tilfellet i dag.

  Det utvidede samarbeidet i regionen skal være basert på frivillighet og være rettet mot de oppgavene som det anses hensiktsmessig å samarbeide om. Det er allerede etablert en rekke samarbeidsarenaer på ulike nivåer. Samarbeidet skal rettes inn mot utforming av strategier der samordning av deltakernes innsats vil være viktig, enten fordi oppgavene ikke kan ivaretas alene eller fordi det i dag ikke er arenaer som ivaretar oppgavene tilstrekkelig godt.

  Osloregionen er landets viktigste innfallport for det internasjonale samfunn og næringsliv. I denne sammenheng er det bekymringsfullt at regionen er i ferd med å tape kampen om skandinaviske hovedkontor for internasjonale selskaper.
  Samarbeidet er dermed begrunnet i en situasjon der Osloregionen både skal møte utfordringen fra nasjonale sentraliseringstendenser og internasjonalt fra stadig sterkere, europeiske storbyregioner. Mer konkret er utfordringene knyttet til utvikling av utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon, styrking av kompetanse og verdiskaping, styrking av felles profilering, nasjonalt og internasjonalt, samt utvikling av samarbeid om sosial infrastruktur.

  Generelt vil det være viktig å utvikle et interessefellesskap, som kan gi grunnlag for samordnet opptreden i de saker som til enhver tid anses som viktige for regionen.

 • Slik ønsker vi å samarbeide i Osloregionen!

  I regionen er det allerede etablert en rekke samarbeids- og kontaktarenaer. Svakheten er at ingen nåværende samarbeidskonstellasjoner dekker det som her er definert som Osloregionen og denne regionens utviklingsdynamikk.
  Det anses viktig å få til et bedre strukturert og målrettet samarbeid enn det som eksisterer i dag. Samarbeidet i Osloregionen skal formaliseres ved etablering av en strategisk allianse. Dette betyr at det etableres et tillitsbasert partnerskap og en prosess for å videreutvikle samarbeidet på viktige og strategiske områder. Alliansen opprettes som et operativt støtteorgan med ansvar for å utrede og fremme forslag til nye samarbeidsordninger. Etableringen av alliansen betyr at deltakerne velger tilhørighet ved å inngå i dette formaliserte samarbeidet. For å utvikle og fremme forslag til nye samarbeidsløsninger vil det være behov for et felles organ med et konkret mandat fra folkevalgte organer. Det regionale organet forutsettes imidlertid ikke å ha beslutningsmyndighet. Den politiske og administrative organisering vil bli vurdert nærmere.

  Samarbeidet skal sikre en best mulig utveksling av overordnet informasjon og ideer mellom partene. Dette skal imidlertid ikke være til hinder for utvikling av tosidig kontakt og samarbeid mellom bestemte parter på avgrensede områder.

 • Dette skal vi samarbeide om i Osloregionen!

  Det kan pekes på en lang rekke strategier som kan bidra til å styrke Osloregionens posisjon i forhold til andre europeiske regioner. Som grunnlag for å innlede et formalisert samarbeid i regionen er det likevel enkelte strategier som i større grad både kan forene aktørene og realisere regionens potensial for utvikling. Disse strategiene danner grunnlaget for den samarbeidsplattform Osloregionen skal forenes over.
  Følgende strategier anbefales som premissgivende for
  en samarbeidsplattform for Osloregionen:

  Utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon
  utvikle en felles, overordnet areal- og transportstrategi for regionen

  Styrke kompetanse og verdiskaping
  etablere utvidet samarbeid om innovasjon og utvikling av internasjonalt konkurransedyktig næringsliv i regionen

  Styrke felles profilering, nasjonalt og internasjonalt
  etablere utvidet samarbeid om internasjonal markedsføring av Osloregionen som en konkurransedyktig næringsregion og et attraktivt besøksmål

  Utvikle samarbeid om sosial infrastruktur
  utvikle felles utnyttelse av investeringer i sosial infrastruktur