Hopp til innhold

Bli med på BEST-konferansen 18. mars 2020

 

En betydelig andel av transportarbeidet til og fra Norge går via Osloregionen. Et effektiv transportsystem er avgjørende for næringslivets konkurransekraft. Godstransporten må prioriteres høyere i samferdselsinvesteringer i kommende nasjonal transportplan.

Prognosene viser at godstransporten vil øke fremover. Samtidig er vi langt fra å nå klimamålene. For å nå våre nasjonale og internasjonale klimamål må vi tenke nytt og handle nå.

BEST – Konferansen 2020 ser på utfordringsbildet, diskuterer nødvendig omlegging til mer miljø- og klimavennlige godstransport på vei, sjø og bane og ikke minst presenterer inspirerende BEST caser.

Se her for program og påmelding