Hopp til innhold

Årets Klimastatus for Osloregionen er klar

For tredje gang presenteres Klimastatus for Osloregionen. Som i 2019 og 2020 trekker vi frem de mange gode og innovative klimahistoriene fra våre medlemskommuner og grønne næringer, historier som forhåpentligvis kan inspirere til nye tiltak som bidrar til konkrete utslippskutt. Bredden i klimatiltakene som presenteres viser at kommunene i Osloregionen har kommet langt, og at de tar klimautfordringene på alvor.

 

I Klimastatus 2021 vises også utviklingen for klimagassutslipp i regionen og for andre relevante indikatorer på klima- og miljøområdet. Slik er rapporten også et kunnskapsgrunnlag for det videre klima- og miljøarbeidet i Osloregionen

Miljødirektoratets utslippstall for 2019 viser en nedgang i utslippene for Osloregionen på 5 % fra 2018 til 2019. Det er størst nedgang i tonn CO2 for sektorene Veitrafikk, Oppvarming og Annen mobil forbrenning (anleggsmaskiner). For 10-årsperioden 2009-2019 har det vært en nedgang i utslippene på 12 %. Analysene av utslippstallene viser at Osloregionen stod for 23 % av de nasjonale utslippene i 2019. Osloregionen stod for 51 % av de nasjonale utslippene i veitrafikken og for 32 % av utslippene i jordbruket i 2019. Med dette som bakteppe har Osloregionen påpekt i høringsuttalelser til Klimakur 2030, Klimaplan 2021-2030 og til Nasjonal Transportplan (NTP) at satsing på klimatiltak og klimavennlige transporttiltak i Osloregionen også er avgjørende for å nå nasjonale klimamål.

Klimastatus 2021 forteller også om et aktivt klimaarbeidsår for Osloregionen. Den midlertidige faggruppen for klima og miljø har møttes jevnlig, og ble fra 1. januar i år en av Osloregionens tre permanent faggrupper. Gruppen har bidratt til høringsuttalelser til Klimakur 2030, til regjeringens forslag til Klimaplan 2021-2030 og til NTP. I desember 2021 ble hovedlinjene i Osloregionens synspunkter presentert for klimaministeren, og senere på muntlig høring Stortingets i energi- og miljøkomité. Både i 2020 og så langt i 2021 har Osloregionen også arrangert webinarer under paraplyen «Osloregionens klimaskole», blant annet om klimabudsjett, klimaplanen og klimatilpasning.

Høsten 2020 etablerte den internasjonale klimaalliansen C40 et kontor i Oslo, som blant annet vil mobilisere byer og kommuner i hele regionen til deltagelse i kampanje «Race To Zero» og andre lokale klimainitiativ. Mer om alt dette, de gode klimahistoriene og utslippsstatistikk kan du lese i Klimastatus 2021.

Her er mer om Osloregionens arbeid på Klima og Miljø.