Kompetanse og verdiskapning

Osloregionen er et nasjonalt tyngdepunkt for kunnskapsbasert næringsliv. Osloregionens oppgave er å legge til rette for at dette fortrinnet styrker regionens internasjonale konkurranseevne. Det regionale samarbeidet gir mulighet for bedre sammenheng i virkemiddelbruken i regionen som helhet, og dermed større slagkraft i det næringspolitiske arbeidet. Gjennom tettere samarbeid mellom aktørene vil Osloregionen søke å stimulere til at de offentlige midler som brukes til kompetanse og verdiskaping utnyttes bedre, og at virkemidlene videreutvikles i tråd med regionens behov.

71 næringsnettverk i Osloregionen

På oppdrag fra Osloregionen har Oxford Research utarbeidet en oversikt over næringsforeninger, næringsnettverk og næringsklynger i regionen.

Osloregionen – mangfold, innovasjon og utvikling

Rapport fra NIBR om Osloregionens styrker og svakheter som kunnskaps- og utviklingsregion. Knyttet til samarbeidsalliansens prosjekt «Felles strategi for FoU-...

Uten en tråd?

Bruk av teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Regionalt program for næringsutvikling

I møte 23.01.07 godkjente styret «Regionalt program for næringsutvikling i Osloregionen». Kompetanse og verdiskaping er ett av Osloregionens prioriterte satsingsområder....

Regional Index 2006

Regional Index 2006 gir lett tilgjengelige fakta om utviklingen på en rekke samfunnsområder i Osloregionen.

Rapport statlige og private ressurser til innovasjon og næring

Faggruppe for kompetanse og verdiskaping har fått utarbeidet en oversikt over det apparat, samt de ressurser, programmer og tiltak som...

Rapport om utvikling av kompetanse og verdiskaping i Osloregionen

Osloregionens faggruppe for kompetanse og verdiskaping la i novemer 2005 frem en rapport om potensialet for samarbeid om kompetanse og...