Prosjekter

Det er mange strategier som kan styrke Osloregionens internasjonale posisjon. Samarbeidsplattformen peker på de mest sentrale.
De prioriterte innsatsområdene er:

Areal og transport

Økt internasjonal konkurranse krever større og mer effektive regionale arbeidsmarkeder i den enkelte storbyregion. Økt fokus på miljø og klima skaper samtidig behov for nye og mer miljøvennlige løsninger når det gjelder areal og transport. Osloregionen støtter et utbyggingsmønster med konsentrerte byer og tettsteder i et samvirkende nettverk som bindes sammen av raske transportløsninger med jernbane som ryggrad.

Se prosjekter

Profilering

Et tydelig og attraktivt bilde av Norge og Osloregionen er en forutsetning for å beholde og tiltrekke seg kompetanse, investeringer og tilreisende. Osloregionen har et stort potensial for utvikling og nyskaping, men regionens kvaliteter og fortrinn må synliggjøres bedre internasjonalt. Samarbeidsalliansen har som mål å gi slagkraft til internasjonal profilering av Osloregionen.

Se prosjekter

Kompetanse og verdiskapning

Osloregionen er et nasjonalt tyngdepunkt for kunnskapsbasert næringsliv. Osloregionens oppgave er å legge til rette for at dette fortrinnet styrker regionens internasjonale konkurranseevne. Det regionale samarbeidet gir mulighet for bedre sammenheng i virkemiddelbruken i regionen som helhet, og dermed større slagkraft i det næringspolitiske arbeidet. Gjennom tettere samarbeid mellom aktørene vil Osloregionen søke å stimulere til at de offentlige midler som brukes til kompetanse og verdiskaping utnyttes bedre, og at virkemidlene videreutvikles i tråd med regionens behov.

Se prosjekter

Klima

Se prosjekter

Arkiv

Se eldre prosjekter